14.12.2011 Jihozápadní Morava říká jasné NE ministerskému návrhu pravidel převodu "nepotřebných" žel. tratí

 

SPOLEK PRO VEŘEJNOU DOPRAVU NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ O.S.
Kosmákova 73, 676 01 Moravské Budějovice
 
Jihozápadní Morava říká jasné ne ministerskému návrhu pravidel převodu „nepotřebných“ železničních tratí

 

Tisková zpráva
 
   Všichni občané, kterým není lhostejný další osud veřejné železniční dopravy, budou asi hodně rozčarováni z návrhu, který na konci listopadu zveřejnilo ministerstvo dopravy. Týká se pravidel, podle kterých chce stát převádět tzv. „nepotřebné“ železniční trati na další subjekty, bude-li mít někdo zájem, a pokud ne, tak takové trati rychle zrušit a mnohdy lukrativní pozemky rozprodat. V jihozápadním koutu Moravy, nešťastně rozděleném nesmyslnou krajskou hranicí, se jedná konkrétně o trať z Hrušovan n. J. do Hevlína a trať z M. Budějovic do Jemnice. Na obou tratích totiž příliš vzdálení krajští úředníci v roce 2011 neobjednali žádné vlakové spoje a nestane se tak ani v roce 2012. Nákladní drážní doprava je vlivem přetrvávajícího dominantního postavení společnosti ČD Cargo v tomto koutu republiky bohužel také na ústupu, a tak obě jmenované trati smutně osiřely. Co odmítl udělat daleký kraj, udělaly v případě „Jemničky“ tamní obce v čele s městem Jemnicí. Na letní sezónu 2011 objednaly a ze svých skromných obecních rozpočtů zaplatily víkendové vlakové spoje, které si na nezájem cestujících rozhodně nemohly stěžovat. A udělaly dobře: železniční doprava je totiž stimulem cestovního ruchu a i do budoucna perspektivním a společensky atraktivním veřejným dopravním prostředkem. Je proto logické, že když o správu obou tratí ztratil stát i kraj jakýkoli zájem, chopily se iniciativy samotné obce (Hevlín, Jemnice a další) a požadují, aby byly tratě jako veřejný statek převedeny do jejich majetku.

  Jenže pražské ministerstvo a krajské úřady v Brně a Jihlavě ze svých dalekých a noblesních kanceláří nejenže ztratily zájem o udržitelný rozvoj na jihozápadní Moravě, ale navíc začínají obcím v jejich pochopitelné iniciativě zachovat historicky složitě vybudovanou a do budoucna stále perspektivní dopravní infrastrukturu stavět do cesty všemožné překážky. Z posledních kroků státního správce železničních drah, to jest organizace SŽDC, je více než zřejmé, že primární snahou státu je tyto tratě co nejrychleji zrušit a lukrativní pozemky pod drážním tělesem co nejvýhodněji prodat do soukromých rukou. Z návrhu pravidel převodu „nepotřebných“ tratí, o kterém jsme se zmínili v úvodu, vyplývá očividná neochota státu převést tratě na obce. Prý pokud mají obce zájem, nechť si tratě koupí!

  Předkládaný materiál vůbec nepřipouští možnost, že k úspoře peněz z veřejných rozpočtů dojde již pouze tím, že se správa věcí veřejných přesune blíž k občanovi. Dále v materiálu chybí zmínka, že při stanovení hodnoty dráhy je nutné uvažovat náklady na případnou likvidaci rušené dráhy, které násobně převyšují náklady na roční údržbu a tedy že případný neúspěšný převod a následné zrušení dráhy, včetně povinné likvidace, úsporu vůbec nepřinese. Materiál rovněž nezmiňuje problematiku památkově chráněných objektů (celá trať Moravské Budějovice – Jemnice včetně dvou staničních budov), o které musí vlastník pečovat s péčí řádného hospodáře a majetek se tak stává břemenem.

  Vzhledem k dlouhodobé angažovanosti našeho občanského sdružené ve věci podpory veřejné dopravy na jihozápadní Moravě pokládáme za nezbytné upozornit na tento materiál nejširší veřejnost. Jelikož o něm bude brzy jednat Vláda ČR, zaslalo naše sdružení k dokumentu své připomínky. Není totiž možné souhlasit s představou centrálních úředníků, že obce a města jakožto občanovi nejbližší jednotky demokratické samosprávy i státní správy budou při převodu tratí naprosto diskriminovány. Obce musejí mít podle našeho názoru stejné podmínky k převodu jako kraje. A rovněž stejné podmínky k dosažení dotací na údržbu tratí ze Státního fondu dopravní infrastruktury jako dosavadní správce - státní organizace SŽDC.

  Pokud budou obce nazírány ministerstvem jako „nechtěné“, či snad dokonce komerční subjekty, pak stojíme na konci parlamentní a občanské demokracie tak, jak se ji snažíme již dvaadvacet let od pádu totalitního režimu budovat! Místo, aby se z centra státu hledaly možnosti, jak v mnoha případech stále ještě funkční infrastrukturu tratí hospodárně provozovat, tak se předkládá řešení, které v konečném důsledku vede k likvidaci těchto tratí. Ministerský návrh, bude-li přijat v nezměněné podobě, ponese negativní důsledky – stane se nebezpečným nástrojem dezintegrace sounáležitosti periferních oblastí se státem, jehož jsou součástí, a s kraji, které jsou už dnes nazírány jako nadbytečné a příliš drahé mezičlánky státní správy.

 

  Pevně proto doufáme, že vláda připomínky z regionů vyslyší a předmětný ministerský návrh vrátí k přepracování.

 

 

Bc. Martin Kouřil, předseda SVD-JZM

PhDr. Jiří Kacetl, místopředseda SVD-JZM

Tel:             724 256 182 ;  604 677 822      

Email: svd-jzm@seznam.cz

V Moravských Budějovicích a Znojmě dne 14. 12. 2011