21.03.2011 Znojmo - tisková konference

 

 Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

 

„V y t v á ř í m e  p r o s t o r  p r o  k o m u n i k a c i  m e z i  l i d m i , k t e ř í  m a j í  r ů z n é  c í l e , a l e  s p o l e č n é  c e s t y . “

 

I n f o r m a c e  p r o  m é d i a - T i s k o v á  k o n f e r e n c e   2 1 . 3 . 2 0 1 1 , Z n o j m o

 

  Spolek působí na území jihozápadní Moravy, které je dnes administrativně rozděleno mezi tři kraje

České republiky - Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský. Územně tento prostor přibližně vymezují

obvody obcí III. stupně (s rozšířenou působností) Znojmo, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice

a Dačice.

  Spolek je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. za účelem společného prosazování podpory přitažlivé a ekologicky šetrné veřejné dopravy ve výše vymezeném prostoru jihozápadní Moravy s vazbami na přilehlou oblast Dolního Rakouska a sousedící regiony ČR, dále pak za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot v daném území a za účelem dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti.

 

  Hlavní cíle spolku jsou:

 

podpora rozvoje atraktivní a ekologicky šetrné veřejné dopravy;

tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy;

ochrana přírody a krajiny, památek a kulturních hodnot a krajinného rázu

urbanizované i neurbanizované krajiny;

prosazování principů trvale udržitelného života a rozvoje občanské společnosti.

 

Aktuální témata:

 

1. Prosazení dálkového napojení Znojemska na Moravskobudějovicka na hlavní dopravní

směry v relacích Brno, Praha, Vídeň s důrazem na železniční dopravu

(studie modernizace železničních tratí na jihozápadní Moravě)

2. Obnovení veřejné dopravy na regionálních tratích Moravské Budějovice – Jemnice a

Hrušovany n. Jevišovkou – Hevlín a jejich záchrana před demolicí.

3. Přímé spoje Znojmo Vídeň – zachování klíčových spojů a jejich návaznost na

regionální dopravu Znojemska

4. Oponentura k tzv. „superstrategii“ ministerstva dopravy – investice do dopravních

staveb do r. 2025

5. Sladění návazností autobusové a vlakové dopravy, společné tarify – integrovaný

systém veřejné dopravy, problematika okrajových území JM kraje a kraje Vysočina.

 

 

 

Bc. Martin Kouřil, předseda SVD-JZM

PhDr. Jiří Kacetl, místopředseda SVD-JZM