"Jemnička" - teze k obnovení osobní dopravy od Bc. Martina Kouřila

 

Jemnička – teze k obnovení osobní dopravy

 

 
Stručná rekapitulace událostí:

 

- léto 2010 – SŽDC vypracovává seznam tzv. „nerentabilních“ tratí navržených na zrušení a tímto seznamem seznamuje kraje. Na seznamu figuruje trať do Jemnice
- podzim 2010 – na základě informace, že trať Moravské Budějovice - Jemnice bude zrušena, Krajský úřad Vysočina neobjednává zde pro rok 2011 osobní dopravu a oznamuje tento úmysl starostům obcí. To se děje v čase obecních voleb, kdy většina zastupitelstev není schopna rychle a účinně reagovat.
- říjen 2010 - město Jemnice prohlašuje dopisem na Ministerstvo dopravy, že v případě nutnosti bude usilovat o převedení dráhy do majetku města, či svazku obcí.
- 31.12.2010 vyjíždí poslední objednaný vlak v režii ČD a na veřejnost pronikají zkreslené informace, že trať je zrušena. V následujících týdnech se trať evidentně kvůli tomu stává opakovaně cílem sběračů kovů.
- první lednový týden 2011 – nákladní dopravce ČD Cargo vyhlašuje pro Jemnici tzv. zákaz nakládky, čímž komplikuje podnikání minimálně třem subjektům (Opametal, Uhelné sklady, Dřevozpracující závod), které se proti tomu okamžitě odvolávají.
- 7.1.2011 – Drážní úřad zamítá žádost SŽDC o zastavení dopravy s odůvodněním trvajícího zájmu několika dopravců o provozování dopravy a z důvodu prokázaného veřejného zájmu.
- 22.1.2011 – společnosti JHMD vypravuje do Jemnice zvláštní motorový vlak, čímž deklaruje, že trať je nadále použitelná pro veřejnou dopravu. Akce „Pojedeme s vámi“ má velkou podporu a ohlas u veřejnosti i v médiích.
- únor 2011 – obnovení nákladní dopravy do Jemnice
- 28.2.2011 – zastupitelstvo Moravských Budějovic jednomyslně schválilo podporu městu Jemnici v jednáních o obnovení osobní dopravy
- Jaro 2011 – jednání o uvažovaném převodu tratě na jiný subjekt, či změna její kategorie na vlečku jsou bezvýsledná a ukazují, že tam, kde je předpoklad trvajícího zájmu více dopravců o osobní i nákladní dopravu, je nesmyslné vyčleňovat trať z celostátní sítě drah.
- květen 2011 – obce moravskoubudějovického a jemnického regionu se spojují v úsilí o návrat osobní dopravy a ze svých rozpočtů a z příspěvků soukromých subjektů objednávají alespoň víkendovou dopravu po dobu prázdnin.
- 17.– 19.6. 2011 společnost JHMD vypravuje zvláštní vlaky Moravské Budějovice – Jemnice při příležitosti slavnosti „Barchan“. Zájem je opět velký a akce se dopravci finančně vyplácí. Vlaky využívají pro dopravu mezi obcemi na trati i cestující, kteří se Barchanu neúčastní.
- léto 2011 – slušná obsazenost vlaků víkendové dopravy ukazuje na trvající zájem veřejnosti o tento druh dopravy. Doložitelná svědectví vypovídají dokonce o preferenci jízdy vlakem před jízdou souběžně jedoucím autobusem.
 
 
Teze:
1. Obecné přínosy tratě do Jemnice
- regionální veřejná doprava nikdy nebyla zamýšlena jako zisková, lokálky byly budovány za přispění z veřejných rozpočtů jako zařízení významně přispívající k rozvoji regionu – a tento důvod trvá dodnes
- preference vlaku před silniční dopravou přispívá k větší bezpečnosti na silnicích, k eliminaci hluku a prašnosti v centru obcí a vede společnost k modernímu ekologickému způsobu myšlení.
2. O osobní i nákladní dopravu na dráze je trvalý zájem
- Trať v minulém roce použilo denně v průměru 220 cestujících, reálně je však počet větší, neboť výpočet nezahrnuje ty, kteří si koupili jízdenku mimo trasu vlaku.
- Obsaditelnost zvláštních vlaků vypovídá o trvalém zájmu o tento druh dopravy, občané se ptají personálu vlaku, kdy se začne jezdit i v pracovních dnech.
- V úterý a ve čtvrtek je vypravován do Jemnice nákladní vlak 2 – 5 vozů (uhlí tam, dřevo a železný šrot zpět). Dopravce ČD Cargo už obdržel objednávku na rok 2012.
- Zájem provozovat veřejnou dopravu má kromě ČD i společnost JHMD a další příležitostní dopravci
3. Veřejná doprava na trati má politickou podporu
- Zastupitelstva Jemnic a Moravských Budějovic jednomyslně podporují obnovení veřejné dopravy na trati
- Snaha o obnovení osobní dopravy je vyjádřena konkrétním finančním krokem – sdružením finančních prostředků z rozpočtů obcí na zajištění letní víkendové dopravy 2011
4. Vlak přináší možnosti, které autobus nepokryje
- Zrušením vlaků byla silně redukována víkendová doprava, doprava v pracovních dnech ztratila návaznosti v relaci od Znojma a Jihlavy
- Autobusem nelze přepravovat kola, dětské kočárky pouze v počtu 1-2. Nastává běžná situace, kdy maminka s kočárkem nyní musí čekat na další spoj.
- Autobus znesnadňuje veřejnou přepravu osobám, kterým bývá v silničním dopravním prostředku špatně.
- Při objednávce dopravy větších skupin vlakem stačí připojit přívěsný vůz.
- Vlak přináší (i při použití zastaralých vozů) vyšší přidanou hodnotu v pohodlí cestování (prostor, možnost pohybu, WC, klidnější jízda)
5. Doba cestování vlakem a autobusem
- Autobus i vlak mají rozdílnou úlohu - vlak spojuje nejkratším možným způsobem Moravské Budějovice a Jemnici, zatímco autobusový dopravce zajíždí do obcí (a je to tak v pořádku), které na trati neleží, tudíž přímé spojení obcí ležících na trati se při neexistenci vlakového spojení prodlužuje.
- Srovnatelné jsou pouze časy u vlaku a přímých dálkových autobusových linek jedoucích po silnici Jemnice – Moravské Budějovice (cca 0:30)
- Spojení Jemnice - Jihlava je kratší pouze v případě přímé autobusové linky, časy většiny autobusových spojů jsou srovnatelné s vlakem. (cca 1:40)
- Spojení Jemnice – Znojmo je (kromě jediného přímého spoje) kvůli špatné návaznosti v Mor. Budějovicích autobus – autobus a autobus – vlak výrazně horší. (průměrně 1:40)
6. Docházková vzdálenost na zastávky vlaku
- Zastávky leží při kraji obcí v docházkové vzdálenosti 2 – 7 minut od centra obce, v případě obce Třebelovice by bylo výhledově možno posunout zastávku blíž středu obce.
7. Trať do Jemnice je nenáročná na údržbu
- Trať je z velké části postavena na železných pražcích, které jsou de facto nezničitelné
- Poslední měření geometrie svršku z června 2011 ukázalo jeho velmi dobrý stav
- Trať nevede v lese a není tolik ohrožována náletovými dřevinami, jako jiné tratě.
- Při použití zásněžek lze eliminovat tvorbu závějí.
- údržba tratě je hrazena ze státního rozpočtu
- reálné náklady na údržbu tratě do Jemnice se pohybují daleko pod průměrem, kterým SŽDC vyčísluje jinak tabulkové náklady na km regionální tratě.
8. Morální hledisko zachování funkční tratě do Jemnice
- Jemnice leží na samém okraji kraje, ve výspě třech krajů a železnice je jednou z mála vymožeností infrastruktury, která přispívá k trvale udržitelnému rozvoji tohoto regionu. Šetřit je třeba tam, kde fungují jiné silné prvky podporující rozvoj. V okrajových oblastech je naopak nutné uplatnit princip pozitivní diskriminace.
- V případě zrušení tratě by se Jemnice stala jediným městem této velikosti v kraji Vysočina bez železnice (kromě Velké Bíteše, která je situována u dálnice)
- Trať byla státem prohlášena za kulturní památku. Její hodnota spočívá nejen v zachovalosti původní drážní architektury a v typickém „koloritu lokálky“ v malebné krajině, ale je viditelnou historickou stopou doby secese. Funkčnost tratě do Jemnice je devizou, na kterou se vážou hodnoty, které finančně nejde vyčíslit, ale mají podstatný význam pro občany zde žijící.
- Občané Jemnicka a Moravskobudějovicka projevili aktivitu, která je v obdobných případech jiných rušených tratí nebývalá. V zájmu podpory občanské společnosti by tato vůle měla být brána v potaz. Bylo by dobré ukázat občanům, že kraj je schopen se za své občany postavit a účinně oponovat chybné centrální politice, která bez znalosti místních specifik plodí nekoncepční řešení v podobě nesmyslných škrtů místo zavedení skutečně racionálních opatření.
9. Za stávající situace je nesmyslné převádět trať do kategorie „vlečka“, nebo ji pronajímat
- Vlečka je neveřejná dráha sloužící jednomu subjektu se státem neregulovaným poplatkem za cestu. V případě zájmu více dopravců dopravujících zboží od více subjektů je to proces právně napadnutelný.
- Pronájem trati by měl smysl pouze v teoretickém případě, že by nájemcem byl jeden jediný dopravce. Ani jedna ze zúčastněných stran nevidí reálný důvod k tomuto kroku.
- Bylo by nevýhodné, kdyby se kraj zbavoval funkční infrastruktury, která slouží veřejnému zájmu a má opodstatněnou budoucnost
Návrh řešení:
Kraj Vysočina objedná nejpozději s platností od nového grafikonu (prosinec 2011) dopravu na trati Moravské Budějovice – Jemnice v rozsahu cca 4 páry vlaků v pracovních dnech a o víkendech tak, aby došlo ke skutečné racionalizaci veřejné dopravy respektující všechny prvky dopravní obslužnosti podle ve smyslu zákona 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících.
Náklady této dotace do rozpočtu kraje – cca 4 mil Kč – nedosahují ani setiny nákladů letos rozpočtovaných krajem do opravy silnic II. a III. třídy.
V Mor. Budějovicích 19.7.2011
 
 
Zpracoval: Bc. Martin Kouřil – Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě
Kosmákova 73, 676 02, Moravské Budějovice
svd-jzm@seznam.cz, tel: 724 256 182