Stanovisko Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě k novému návrhu Ministerstva dopravy ve věci „Pravidla pro převod vybraných železničních tratí ze státu na jiné subjekty“ ve vztahu k trati Jemnice – Moravské Budějovice

 

Stanovisko Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě k novému návrhu Ministerstva dopravy ve věci „Pravidla pro převod vybraných železničních tratí ze státu na jiné subjekty“ ve vztahu k trati Jemnice – Moravské Budějovice
aneb
Čí bude trať do Jemnice?
 
 
    Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě vítá změnu postoje Ministerstva dopravy ve věci pravidel pro převod málo využívaných tratí z majetku státu do majetku jiných vlastníků. Původní materiál předložený do Vlády předpokládal pouze jedinou možnost  – nabídku jednotlivých tratí v dražbě za minimální vyvolávací cenu cca 1,5 mil Kč za kilometr a v případě nezájmu o ně  jejich zrušení a likvidaci.  To by znamenalo, že v případě tratě Moravské Budějovice  – Jemnice by město Jemnice, které má dlouhodobě (od r. 2010) zájem o tuto trať, za tento - podle státu „nepotřebný majetek“  - muselo zaplatit minimálně 33 milionů Kč. Trať, na které byla přerušena v roce 2010 pravidelná osobní doprava, a která pak  v rámci letních víkendových jízd sloužila celému regionu a přepravila loni téměř 3 tisíce cestujících, by byla jako neprodejná zlikvidována, neboť město by na její 
odkoupení zcela jistě prostředky nenašlo.
   Soustředěnou snahou tzv. malých dopravců, spolků a obcí se podařilo změnit ministerský návrh ve prospěch obcí. V případě nezájmu  v přímém prodeji budou  tyto tratě  nabídnuty k bezúplatnému převodu do majetku obcí, sdružení obcí, či krajů.V našem původním protinávrhu jsme prosazovali, aby obce mohly právo na bezúplatný převod uplatnit přednostně. To, že budou tratě nabídnuty nejprve k přímému prodeji, pokládáme za nutný kompromis, kterým stát dává šanci zájemcům z řad komerční sféry o provozování tratě. Trvá sice riziko, že o tratě budou mít zájem různí spekulanti - například se železným šrotem, ale je nutno si uvědomit, že náklady na kompletní odstranění a ekologickou likvidaci tratí několikanásobně přesahují zisk, který by mohl plynout z pouhého vytěžení kolejnic, a proto se neočekává, že by k faktickému prodeji z těchto důvodů došlo.  Mediální pozornost, která byla věnována těmto ohroženým tratím napovídá, že veřejný zájem o lokálky by takovouto  zákonem nedovolenou  „kanibalizaci“ tratě novému vlastníkovi přinejmenším velmi zkomplikoval.
   Nový návrh Ministerstva dopravy je krokem, který přenáší zodpovědnost za osud těchto tratí do regionů – blíž k občanům – a to je jednoznačně dobrý tah, i když bude klást zvýšené nároky na nové vlastníky. Každá trať má svá regionální specifika, která dokážou zhodnotit nejlépe místní - občané, podnikatelé i regionální politici. To, že bude k tratím přistupováno individuálně právě podle dobré znalosti jejich potenciálu, je jejich jedinou šancí. Obstojí jen ty tratě, které budou mít dobrý udržitelný projekt do budoucnosti a které budou mít kolem sebe lidi aktivně působící v jejich prospěch. Někde může být uplatněn více potenciál turistický, jinde kulturně- historický, jinde se ukáže, že trať je po precizně provedené optimalizaci plnohodnotným prvkem v základní dopravní obslužnosti regionu.Nový majitel může stanovit podle specifických potřeb trati vlastní výši poplatku za použití dopravní cesty. Skokové navýšení tohoto poplatku ze strany státu (SŽDC) značně zkomplikovalo jakoukoli dopravu na všech takto příležitostně využívaných tratích a tak se nabízí příležitost ke změně. Zároveň nový  majitel  bude mít šanci na získání státního příspěvku na údržbu tratě, pokud se zaváže k provozování minimálně dvou párů vlaků po trati po období 5 let. Tyto vlaky však bude muset objednat a zaplatit. Právě zde bude nejvíce záležet na schopnosti místních ve snaze o získání prostředků na provoz. V případě trati do Jemnice se možnosti rozšiřují například o její status kulturní památky, který dovolí zapojit trať do širšího spektra financování. V těchto dnech jsou v plném proudu přípravy rozsáhlého projektu obnovy jemnického zámku jako Centra pro válečné veterány. V rámci tohoto projektu se počítá s vytvořením muzejního celku, ve kterém by trať do Jemnice hrála významnou roli. Potenciál jemnické trati není však pouze muzejní  – díky své relativní zachovalosti může sloužit i nadále  a  bez významnějších investic (avšak s pravidelnou údržbou) jako součást základní dopravní obslužnosti.
   Prostředky na údržbu tratě, které nový majitel získá objednáním optimální frekvence dopravy (4 páry vlaků denně), jsou výhodou a byla by škoda o ně přijít. V tomto spoléháme na pochopení ze strany kraje Vysočina, který pomůže zachovat tuto trať budoucím generacím a  v nových podmínkách tuto frekvenci vlaků objedná. V tomto smyslu ostatně zazněl kdysi slib náměstka hejtmana Libora Joukla -když na konci roku 2010 přijel do Jemnice občanům vysvětlit, proč kraj Vysočina dopravu na trati nadále ve starých podmínkách neobjedná. Jistě se to neobejde bez rozumného sladění s autobusovou dopravou tak, aby se tyto dva způsoby dopravy vhodně doplňovaly. V tomto je role kraje Vysočina nezastupitelná a tam také nejvíce budou směřovat prosby o pomoc. 
Trať do Jemnice je mezi nabízenými tratěmi výjimečná ve dvou ohledech – stále na ní objednána - byť jen sporadická - nákladní doprava a je kulturní památkou. To je důvod, proč nefiguruje mezi desítkou tratí nabízených k prodeji, ale je  jakoby „až  jedenáctá“. Má však konkrétního zájemce, zajímavý projekt a kolem sebe lidi, kteří ji nenechají jen tak padnout. Bez pomoci lidí z regionu, krajských  i obecních politiků, i bez pomoci nás všech občanů se však neobejde.  Bude nyní záležet na vzájemném pochopení v jistě nelehkých jednáních, zda se na trať do Jemnice vlak přeci jen vrátí, nebo z toho mála, co tu máme, ještě o něco dalšího definitivně přijdeme.
 
Martin Kouřil
předseda SVD-JZM
11.4.2012