Stanovy Spolku SVD-JZM

 

SPOLKOVÉ STANOVY
"Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě”


 čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě” (dále jen ”spolek”);

2) Sídlem spolku je Kosmákova 73, 676 02 Moravské Budějovice, identifikační číslo přidělené státní správou je 22903071.

3) Spolek působí na území jihozápadní Moravy, které je dnes administrativně rozděleno mezi tři kraje České republiky - Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský. Územně tento prostor přibližně vymezují obvody obcí III. stupně (s rozšířenou působností) Znojmo, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice a Dačice.

4) Spolek byl založen 11. února 2011 původně jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.; od 1. ledna 2014, s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), se považuje za spolek, a to s identickou právní kontinuitou, historií a identifikačním číslem, zapsaný v spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 15459 u Krajského soudu v Brně.

5) Spolek vznikl za účelem společného prosazování podpory přitažlivé a ekologicky šetrné veřejné dopravy ve výše vymezeném prostoru jihozápadní Moravy s vazbami na přilehlou oblast Dolního Rakouska a sousedící regiony ČR, dále pak za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany památek a kulturních hodnot v daném území a za účelem dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti.

 

 

čl. II
Cíle činnosti

Hlavní cíle spolku jsou:

podpora a propagace rozvoje atraktivní a ekologicky šetrné veřejné dopravy;

tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy;
— ochrana přírody a krajiny, památek a kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

prosazování principů trvale udržitelného života a rozvoje občanské společnosti;

organizování jízd výletní vlakové soupravy a její údržba.
 

 

čl. III
Formy činnosti

1) Náplň činnosti odpovídá cílům spolku.

2) Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností a šíření všeobecné osvěty v oblastech rozvoje udržitelné, ekologicky šetrné veřejné dopravy a ochrany životního prostředí, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány územního plánování, strategického rozvoje, rozvoje dopravy, státní památkové péče a ochrany životního prostředí a se správci státní, krajské i obecní dopravní infrastruktury;
— kooperace s jinými sdruženími majícími obdobné cíle;
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

vydávání osvětových tiskovin
— soustřeďování a poskytování informací;

organizace zvláštních poznávacích jízd vlakem po regionu;
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
— účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy, obecní a krajské samosprávy a s odbornými veřejnými institucemi;
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada, popř. pravidelné schůze.

 

 

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba.

2) Přihlášku ke členství přijímá předseda spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas předsedy spolku nebo valné hromady spolku.

3) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku;
— rozhodnutím valné hromady o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků;
— úmrtím či zánikem člena spolku

4) Člen má právo
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

5) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a svou činností naplňovat cíle sdružení;
— platit roční členské příspěvky ve lhůtě 90 dnů od konání výroční valné hromady anebo do 90

dnů od vzniku členství ve spolku;

6) Výši členských příspěvků na daný kalendářní rok vždy stanoví valná hromada.

 

7) Kterýkoliv člen spolku může ze sociálních případně jiných závažných důvodů požádat o snížení respektive prominutí členského příspěvku. O snížení resp. prominutí rozhoduje předseda nebo místopředseda spolku na základě písemné žádosti.

 

8) Členům spolku je zakázáno
- veřejné šíření informací projednávaných na členských schůzích, nebo v diskusní emailové skupině spolku, bez souhlasu předsedy, nebo místopředsedy spolku;
- nárokovat honorář za spolkovou činnost nebo zneužívat výhod plynoucích ze členství ve spolku k osobnímu obohacování. Toto ustanovení se netýká strojvedoucích a vlakvedoucích zajišťujících provoz výletních vlaků SVD-JZM.

 

čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou: valná hromada, předseda, dva místopředsedové a revizor.

 

čl. V.1

Valná hromada spolku

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. Schází se vždy na začátku kalendářního roku (tj. výroční valná hromada), v případě potřeby kdykoli v průběhu roku (tj. mimořádná valná hromada). Valnou hromadu svolává předseda spolku, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, v případě nepřítomnosti obou kterýkoli člen spolku. Valná hromada musí být svolána, přeje-li si to minimálně třetina členů spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina registrovaných členů spolku.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Valná hromada rozhoduje o hospodaření spolku, popř. o disponování s majetkem spolku. Valná hromada výlučně smí schválit změny stanov spolku. Ze svého středu valná hromada volí a odvolává vedení spolku (předsedu a místopředsedu) a revizora spolku, popř. pověřuje další členy funkcemi či činností, které uzná za vhodné. Výroční valná hromada schvaluje výroční zprávu spolku.

Usnesení a návrhy valné hromady jsou pro členy spolku závazné a mohou jimi být zrušena usnesení či návrhy přijaté na pravidelných schůzích spolku.

 

čl. V.2

Vedení spolku

Vedení spolku tvoří předseda a dva místopředsedové. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, jako jediný má právo jednat jménem spolku a jménem spolku se podepisovat. Předseda může udělit plnou moc k zastupování spolku místopředsedovi či další osobě (členovi spolku, popř. advokátovi). Předseda vede knihu členů spolku a schvaluje vznik členství ve spolku. Předseda, v jeho nepřítomnosti či z jeho pověření i místopředsedové, řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami, řídí jednání valné hromady a pravidelných schůzí spolku, přijímá podněty řadových členů spolku, vyhotovuje výroční zprávu spolku. Předseda nebo místopředsedové pověřují řadové členy dílčími úkoly či koordinuje vznik přechodných pracovních a akčních skupin, vyřizují korespondenci spolku. Předseda a místopředsedové spolku mají na starosti hospodaření spolku, k tomuto účelu mohou pověřit dalšího člena spolku vedením účetnictví spolku.

Předsedu a místopředsedy spolku volí a odvolává valná hromada. Funkční období statutárních orgánů spolku je dvacet šest (26) měsíců od zvolení, nebo trvá do doby, než valná hromada zvolí nové orgány. Předseda a místopředsedové spolku zastupují občanské sdružení navenek, tj. ve vztahu k médiím a orgánům státní správy.

 

čl. V.3

Revizor spolku

Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů za odporující stanovám či dobrým mravům, lze se proti tomu odvolat k revizorovi spolku, jenž ve věci rozhodne, popř. předloží věc k projednání valné hromadě spolku. Úlohou revizora je také dohlížet nad činností statutárních orgánů spolku a nad hospodařením spolku. Revizor spolku je volen valnou hromadou spolku na období třiceti osmi (38) měsíců, nebo do doby, než valná hromada zvolí nového revizora. Revizorem nesmí být zároveň předseda či místopředseda spolku.

 


čl. VI

Pravidelné schůze spolku

Pravidelné schůze spolku jsou základním místem setkávání jeho členů, jádrem života celého spolku v období mezi valnými hromadami. Termíny schůzí a místo jejich konání je povinen předseda spolku či místopředseda oznámit v předstihu všem členům spolku. Schůzi řídí předseda, popř. místopředseda spolku. Návrhy do programu jednání schůze může předložit jakýkoli člen spolku. Usnesení schůze jsou přijaty nadpoloviční většinou hlasů členů spolku přítomných na schůzi a vedení spolku je jimi povinno se řídit. Na schůzi spolku musí být přítomno minimálně pět členů.

 

 

 

čl. VII
Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Spolek může spravovat a využívat vlastní anebo cizí majetek, který mu byl svěřen do trvalého nebo dočasného užívání.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

 

čl. VIII
Zánik spolku

Spolek ukončí svoji činnost, usnese-li se na tom valná hromada spolku. Při zániku spolku bude s jeho majetkem naloženo podle rozhodnutí poslední valné hromady.

 

 

Toto druhé upravené znění stanov bylo schváleno valnou hromadou spolku v Moravských Budějovicích dne 8. února 2019