Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

       Spolek je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. za účelem společného prosazování podpory přitažlivé a ekologicky šetrné veřejné dopravy ve výše vymezeném prostoru jihozápadní Moravy s vazbami na přilehlou oblast Dolního Rakouska a sousedící regiony ČR, dále pak za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot v daném území a za účelem dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti.

 

 

Hlavní cíle spolku jsou:

 • podpora rozvoje atraktivní a ekologicky šetrné veřejné dopravy;
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy;
 • ochrana přírody a krajiny, památek a kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
 • prosazování principů trvale udržitelného života a rozvoje občanské společnosti.

 

Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností a šíření všeobecné osvěty v oblastech rozvoje udržitelné, ekologicky šetrné veřejné dopravy a ochrany životního prostředí, zejména:

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány územního plánování, strategického rozvoje, rozvoje dopravy, státní památkové péče a ochrany životního prostředí a se správci státní, krajské i obecní dopravní infrastruktury;
 • kooperace s jinými sdruženími majícími obdobné cíle;
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
 • vydávání osvětových tiskovin;
 • soustřeďování a poskytování informací;
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
 • účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy, obecní a krajské samosprávy a s odbornými veřejnými institucemi.

 

 

    Spolek působí na území jihozápadní Moravy, které je dnes administrativně rozděleno mezi tři kraje České republiky - Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský. Územně tento prostor přibližně vymezují obvody obcí III. stupně (s rozšířenou působností) Znojmo, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice a Dačice. Sídlem spolku je Znojmo a Moravské Budějovice, adresa spolku je Kosmákova 73, 676 02 Moravské Budějovice.

 

 

     Stanovy spolku SVD-JZM

 

 

Působnost našeho Spolku:

 

Mapa působnosti SVD-JZM